“කිරෙන් සපිරි දැයක්” වැඩසටහන ඇරඹේ « Siyatha 24
Generic placeholder image


Jul
23

“කිරෙන් සපිරි දැයක්” වැඩසටහන ඇරඹේ

138 Views


Generic placeholder image

“කිරෙන් සපිරි දැයක්” පාසල් සිසුන්ට දියර කිරි වේලක් ලබාදීමේ
ජාතික වැඩසටහන ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ …


Siyatha Videos
Most Popular