ජනාධිපතිවරණය 2019 – තීරණය « Siyatha 24
Generic placeholder image


Nov
16

ජනාධිපතිවරණය 2019 – තීරණය

160 Views


Generic placeholder image

2019 ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ප්‍රතිඵල දැනගන්න එමෙන්ම දිස්ත්‍රීක්කයෙන් දිස්ත්‍රීක්කයේ පසුගිය වසර වල ඡන්ද ප්‍රතිඵල වල විශ්ලේෂණය දැනගන්න තීරණය සමග සම්බන්ධ වන්න.


Siyatha Videos
Most Popular