ජනාධිපතිවරණය 2019 – තීරණය « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
16

ජනාධිපතිවරණය 2019 – තීරණය

526 Views


Generic placeholder image

2019 ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ප්‍රතිඵල දැනගන්න එමෙන්ම දිස්ත්‍රීක්කයෙන් දිස්ත්‍රීක්කයේ පසුගිය වසර වල ඡන්ද ප්‍රතිඵල වල විශ්ලේෂණය දැනගන්න තීරණය සමග සම්බන්ධ වන්න.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular