දේදුණු ආකාසේ හැඩකල චුලක්ෂිගේ අලුත්ම Photo Shoot එක « Siyatha 24
Generic placeholder image

Oct
25

දේදුණු ආකාසේ හැඩකල චුලක්ෂිගේ අලුත්ම Photo Shoot එක

1592 Views


Generic placeholder image

Credits – Outfits design by Heshini Goonasekera
Photos by VM studio(Viraj Fernando)
Hair and makeup Mosh (Chanda Patnaik Sampathge and Allan Hutchinson)
Location Barnhouse Kushantha Hewapathirana


Siyatha Videos
Modara Bambaru
Most Popular