” නුගේගොඩයි නුවරයි නගර දෙකම හරිම තරුණයි කියලා මට දැනෙනවා ” – සම්මානලාභි සන්නිවේදිකා තනුජා ජයවර්ධන « Siyatha 24
Generic placeholder imageSep
10

” නුගේගොඩයි නුවරයි නගර දෙකම හරිම තරුණයි කියලා මට දැනෙනවා ” – සම්මානලාභි සන්නිවේදිකා තනුජා ජයවර්ධන

1908 Views


Generic placeholder image

සතියේ දිනවල රෑ 10ට 98.2 න් හෝ 98.4 න් සියත රෑ දහයයි ගී දහයයි හදවතට සමීප සොදුරු හෝරාව |සම්මානලාභි සන්නිවේදිකා තනුජා ජයවර්ධන සමග සම්පූර්ණ වැඩසටහන


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular