මිරිස්වත්ත සහ යක්කල පෙල්හේනපාර වතුරගම පාර යාගොඩ බැලුමිමහර ආශිතයන් සහිත ප්‍රද්ගලයන් PCR පරික්ශණය සිදුකරමින් « Siyatha 24
Generic placeholder imageOct
8

මිරිස්වත්ත සහ යක්කල පෙල්හේනපාර වතුරගම පාර යාගොඩ බැලුමිමහර ආශිතයන් සහිත ප්‍රද්ගලයන් PCR පරික්ශණය සිදුකරමින්

176 Views


Generic placeholder image


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular