මහා බැංකුව හා අනෙක් බැංකු මහින්ද යටතට « Siyatha 24
Generic placeholder image

News Line
Gallery


Off Air
Nov
9

මහා බැංකුව හා අනෙක් බැංකු මහින්ද යටතට

285 Views


Generic placeholder image

ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ශ්‍රී ලංක මහ බැංකුව මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර තිබෙනවා. මීට අමතරව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ රාජ්‍ය බැංකු සියල්ලමද මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර තිබෙනවා. මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular