2021 අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වෙයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
21

2021 අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වෙයි

97 Views


Generic placeholder image

2021 අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණේ සිව්වන දිනටයි.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular