විභාග කිහිපයක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමයි « Siyatha 24
Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Generic placeholder imageOct
13

විභාග කිහිපයක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමයි

628 Views


Generic placeholder image

රට තුළ පවතින වසංගත තත්ත්වයත් සමග විභාග දෙපාර්තෙම්න්තුව මගින් මේ මස පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබූ විභාග කිහිපයක් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ තුන්වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සදහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය, ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ තුන්වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සදහා වන පරිගණක හැකියාව විමසන ලිඛිත පරීක්ෂණ සහ කාර්යක්ෂමතා කඩිනම් විභාගය ඒෙලෙස කල් දමා අැති විභාග අතරට අයත්‍‍.

ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ මෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන් සදහා වන විභාගය, ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ රේගු නියාමකවරුන් සදහා වන විභාගය අැතුළු තවත් විභාග කිහිපයක් කල් දමා තිබෙනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development