පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි « Siyatha 24
Generic placeholder imageDec
2

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

277 Views


Generic placeholder image

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

නව සැසිවාරය 2020 ජනවාරි මස 03 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular