සුනාමිය අද අපට අමතකද? (Video) « Siyatha 24
Generic placeholder image


Dec
26

සුනාමිය අද අපට අමතකද? (Video)

181 Views


Generic placeholder image

2004 වර්ෂයේ අද වන් දිනක සිදු වූ සුනාමි නම් දරුණු ඛේදවාචකයේ මතකයන් පිලිබද ඔබට මතකද? ඒ අසුන්දර අත්දැකීම පිලිබදව ඇසින් දුටුවන් අප ඉදිරියේ සටහන් තැබුු ආකාරයයි මේ.


Siyatha Videos
Most Popular