රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහනනේ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දි ඇති කාලය අදින් අවසන් « Siyatha 24
Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Generic placeholder imageSep
15

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහනනේ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දි ඇති කාලය අදින් අවසන්

501 Views


Generic placeholder image

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අයඳුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වූ අයදුම්කරුවන් පිරිසකට අභියාචනා ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා ලබා දි ඇති කාලය අදින් අවසන් වෙනවා. සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය තිබීම හා රැකියාවක නිරතවීම යන කරුණු ප්‍රතික්ෂේප වීමේ හේතු ලෙස සඳහන් කර ඇති අයඳුම්කරුවන්ට එලෙස අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දී තිබුණි.

ඒ අනුව, www.pubad.gov.lk අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති දැන්වීම අනුව සිය අභියාචනය සකස් කර එය තම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබුණි.

අද දිනයේදී ද ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතී.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development