තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා දිනය අදින් අවසන් « Siyatha 24
Generic placeholder image


Nov
13

තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා දිනය අදින් අවසන්

111 Views


Generic placeholder image

ඉදිරි ජනපතිවරණයට අදාලව ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන තාවකාලික හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම් කිරීමට තිබු කාලය අදින් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරනවා.


Siyatha Videos
Most Popular