තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා දිනය අදින් අවසන් « Siyatha 24
Generic placeholder imageNov
13

තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ඉල්ලුම්පත් භාර ගන්නා දිනය අදින් අවසන්

257 Views


Generic placeholder image

ඉදිරි ජනපතිවරණයට අදාලව ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන තාවකාලික හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම් කිරීමට තිබු කාලය අදින් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරනවා.


News Articles
Siyatha Videos
Most Popular