ඔබ අම්මටයි තාත්තටයි ආදරෙයිද? එහෙනම් මේ කතාව ඔබ අහන්නම ඕනේ. « Siyatha 24
Generic placeholder image
News Line
Gallery


Off Air
Jan
11

ඔබ අම්මටයි තාත්තටයි ආදරෙයිද? එහෙනම් මේ කතාව ඔබ අහන්නම ඕනේ.

130 Views


Generic placeholder image

SIYATHA FM MORNING SHOW – 2018 01 11 | ඔබ අම්මටයි තාත්තටයි ආදරෙයිද? එහෙනම් මේ කතාව ඔබ අහන්නම ඕනේ.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular
error: Content is protected !!