“තෙල් සහනාධාරය නොදුන්නොත් දෙවෙනි කිලෝමිටරයත් වැඩි කරනවා.’ – ත්‍රිරෝද රථ සංගම් කියයි. « Siyatha 24
Generic placeholder image

May
15

“තෙල් සහනාධාරය නොදුන්නොත් දෙවෙනි කිලෝමිටරයත් වැඩි කරනවා.’ – ත්‍රිරෝද රථ සංගම් කියයි.

199 Views


Generic placeholder image

පහුගිය දා වැඩි වුන ඉන්ධන මිලත් එක්ක මුලින්ම වැඩි කරේ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු. ඔවුන් පළවෙනි කිලෝමිටරයේ ගාස්තුව රුපියල් 10 කින් වැඩි කරා. හැබැයි ඒ ගානත් මදි කියලා ත්‍රිරෝද රථ සංගම් කියනවා.

ඒ නිසා ඉන්ධන සහනාධාරයක් දෙන්න කියලා ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනය කියනවා. සහනාධාරය දුන්නේ නැති වුනොත් දෙවෙනි කිලෝමිටරයේ ඉඳලා රුපියල් 5 කින් වැඩි කරනවා කියලා ඔවුන් සඳහන් කරා.


Siyatha Videos
සියත ටෙලිදෙපැය
Most Popular